Štandardy
 

Štandardný postup pre laboratórnu diagnostiku v klinickej mikrobiológii

Je uverejnený na  stránke   http://www.health.gov.sk/?spdtp   v časti Dokumenty /dole nižšie/
Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe - Zoznam schválených štandardných postupov 

(Vestník MZ SR - Osobitné vydanie Dňa 1. februára 2019 Ročník 67)