Slovenská spoločnosť klinickej mikrobiológie
Slovenská spoločnosť klinickej mikrobiológie (SSKM) je odbornou spoločnosťou a kolektívnym členom  Slovenskej lekárskej spoločnosti (www.sls.sk). Je reprezentantom slovenskej klinickej mikrobiológie (pridruženým kolektívnym členom) v Európskej spoločnosti klinickej mikrobiológie a infekčných ochorení (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases – www.escmid.org ). Spoločnosť združuje lekárov, iných vysokoškolských pracovníkov a ďalších špecialistov, ktorí v odbore pracujú alebo sa profesionálne zaujímajú o klinickú mikrobiológiu.

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 15. 4. 2021 nás po dlhom boji s infekciou Covid-19 navždy opustil
 

plukovník v. v., prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc.
dlhoročný člen rady EMI, emeritný profesor, dlhoročný vedúci Katedry epidemiológie, spoluzakladateľ a dlhoročný vedúci katedry  epidemiológie Vojenskej lekárskej akadémie J. E. Purkyně v Hradci Královém, mikrobiológ, skvelý učiteľ a človek.
 

Česť jeho pamiatke!
Nekrológ
 

     

 

M. Nikš: Klinická mikrobiológia - Popoluška slovenského zdravotníctva, Zdravotnícke noviny 1/2021. Tu

 

 

Koncom r. 2019 vyšla vo vydavateľstve Herba  kniha autorov

 Liptáková a kol: Lekárska mikrobiológia,

ktorá následne získala

Cenu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za r. 2019.

 

História slovenskej mikrobiológie

 

Osobnosti slovenskej mikrobiológie

Akad. Prof. MUDr. Dionýz Blaškovič, DrSc. (1913 - 1998)

bol zakladateľ slovenskej virológie, 1.riaditeľ Virologického ústavu ČSAV, zakladateľ Katedry všeobecnej a aplikovanej virológie PrírF UK, spoluzakladateľ medzinárodného virologického časopisu Acta virologica, predseda SAV, člen mnohých vedeckých medzinárodných spoločností. Narodil sa 2. augusta 1913 v Jablonici. Vyrastal v rodine učiteľa, v historickom prostredí Banskej Štiavnice. Už počas vysokoškolských štúdií na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe začal pracovať v bakteriologicko-sérologickom ústave tejto fakulty. Po promócii  roku 1937 plánoval svoju budúcnosť na tomto pracovisku, ale musel nastúpiť na základnú vojenskú službu na Slovensko. 1. júna 1939 prichádza do Ústavu hygieny a bakteriológie LFSU v Bratislave k prof. V. Muchovi.  ďalej
 

prof. MUDr. Gustáv Čatár, DrSc. (1927 - 2017)

Dňa 4. septembra 2017 vo veku 90 rokov zomrel vynikajúci vedec, vysokoškolský učiteľ, zakladateľ slovenskej parazitológie a vzácny človek Prof. MUDr. Gustáv Čatár, DrSc. Narodil sa 4. júla 1927 v Gaboltove v okrese Bardejov. Po úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v roku 1952 nastúpil ako asistent na Katedre biológie lekárskej fakulty, kde začala jeho pozoruhodná pedagogická a vedecká činnosť. Od  počiatkov jeho pôsobenia sa zameriaval na oblasť lekárskej parazitológie, ktorej sa venoval po celú dobu svojho pedagogického i vedeckého života. Od roku 1955 prednášal parazitológiu študentom Lekárskej i Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, ako aj praktickým lekárom v postgraduálnych kurzoch.  ďalej
 
prof. MUDr. Juraj Červenka, CSc. (1918 - 2001)
bol zakladateľ, nestor  modernej epidemiológie na Slovensku, prvý hlavný hygienik Slovenskej republiky (1952-1957), zástupca hlavného hygienika Československej republiky (1953), profesor renomovanej Humboldtovej univerzity, prvý riaditeľ Výskumného ústavu preventívneho lekárstva (VÚPL), vedúci Katedry epidemiológie Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov  (ILF v súčasnosti Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave), člen výkonného výboru CIOMS – The Council for International Organization of Medical Science  a čestný člen Indickej spoločnosti pre boj proti infekčným chorobám. Bol významným členom predsedníctva Medzinárodnej epidemiologickej asociácie IEA. ďalej

doc. MUDr. Ján Karolček, DrSc. (1912 - 1995)

bol slovenský lekár, mikrobiológ, zakladateľ a riaditeľ  Výskumného ústavu epidemiológie a mikrobiológie v Bratislave, venoval sa bohatej vedecko-výskumnej, vedecko-organizačnej a pedagogickej práci v odbore lekárskej mikrobiológie, najmä problematike bakteriálnych črevných nákaz.  Narodil sa a vyrástol v skromných pomeroch horárskej rodiny. Stredoškolské štúdiá dokončil na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši a v roku 1940 získal titul doktora všeobecného lekárstva na Komenského univerzite v Bratislave.  Po krátkom pôsobení na internom oddelení v Ružomberku sa stal asistentom na mikrobiologickom oddelení Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu v Bratislave, kde pracoval pod vedením prof. V. Muchu a MUDr. Blaškoviča. V júli 1942 bol dočasne vyslaný na epidemickú pohotovosť do Prešova, kde dobudoval a osem mesiacov viedol mikrobiologické laboratórium a uskutočnil tu izoláciu prvých kmeňov Shigella shigae ako pôvodcu epidémií s vysokou úmrtnosťou. ďalej