Slovenská spoločnosť klinickej mikrobiológie
Slovenská spoločnosť klinickej mikrobiológie (SSKM) je odbornou spoločnosťou a kolektívnym členom  Slovenskej lekárskej spoločnosti (www.sls.sk). Je reprezentantom slovenskej klinickej mikrobiológie (pridruženým kolektívnym členom) v Európskej spoločnosti klinickej mikrobiológie a infekčných ochorení (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases – www.escmid.org ). Spoločnosť združuje lekárov, iných vysokoškolských pracovníkov a ďalších špecialistov, ktorí v odbore pracujú alebo sa profesionálne zaujímajú o klinickú mikrobiológiu.

História slovenskej mikrobiológie

 

Zomrela doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc.

Vo veku 90 rokov, 3.6. 2019 nás navždy opustila, Doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc.
 

Česť jej pamiatke!

 

Zemřela doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc.

 

Blahoželáme

 k životnému jubileu 90. narodenín

Akad. Prof. MUDr. Jánovi Štefanovičovi, DrSc.

Program slávnostného zasadnutia

 

 

Osobnosti slovenskej mikrobiológie

Akad. Prof. MUDr. Dionýz Blaškovič, DrSc. (1913 - 1998)

bol zakladateľ slovenskej virológie, 1.riaditeľ Virologického ústavu ČSAV, zakladateľ Katedry všeobecnej a aplikovanej virológie PrírF UK, spoluzakladateľ medzinárodného virologického časopisu Acta virologica, predseda SAV, člen mnohých vedeckých medzinárodných spoločností. Narodil sa 2. augusta 1913 v Jablonici. Vyrastal v rodine učiteľa, v historickom prostredí Banskej Štiavnice. Už počas vysokoškolských štúdií na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe začal pracovať v bakteriologicko-sérologickom ústave tejto fakulty. Po promócii  roku 1937 plánoval svoju budúcnosť na tomto pracovisku, ale musel nastúpiť na základnú vojenskú službu na Slovensko. 1. júna 1939 prichádza do Ústavu hygieny a bakteriológie LFSU v Bratislave k prof. V. Muchovi.  ďalej
 

prof. MUDr. Gustáv Čatár, DrSc. (1927 - 2017)

Dňa 4. septembra 2017 vo veku 90 rokov zomrel vynikajúci vedec, vysokoškolský učiteľ, zakladateľ slovenskej parazitológie a vzácny človek Prof. MUDr. Gustáv Čatár, DrSc. Narodil sa 4. júla 1927 v Gaboltove v okrese Bardejov. Po úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v roku 1952 nastúpil ako asistent na Katedre biológie lekárskej fakulty, kde začala jeho pozoruhodná pedagogická a vedecká činnosť. Od  počiatkov jeho pôsobenia sa zameriaval na oblasť lekárskej parazitológie, ktorej sa venoval po celú dobu svojho pedagogického i vedeckého života. Od roku 1955 prednášal parazitológiu študentom Lekárskej i Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, ako aj praktickým lekárom v postgraduálnych kurzoch.  ďalej
 
prof. MUDr. Juraj Červenka, CSc. (1918 - 2001)
bol zakladateľ, nestor  modernej epidemiológie na Slovensku, prvý hlavný hygienik Slovenskej republiky (1952-1957), zástupca hlavného hygienika Československej republiky (1953), profesor renomovanej Humboldtovej univerzity, prvý riaditeľ Výskumného ústavu preventívneho lekárstva (VÚPL), vedúci Katedry epidemiológie Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov  (ILF v súčasnosti Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave), člen výkonného výboru CIOMS – The Council for International Organization of Medical Science  a čestný člen Indickej spoločnosti pre boj proti infekčným chorobám. Bol významným členom predsedníctva Medzinárodnej epidemiologickej asociácie IEA. ďalej

doc. MUDr. Ján Karolček, DrSc. (1912 - 1995)

bol slovenský lekár, mikrobiológ, zakladateľ a riaditeľ  Výskumného ústavu epidemiológie a mikrobiológie v Bratislave, venoval sa bohatej vedecko-výskumnej, vedecko-organizačnej a pedagogickej práci v odbore lekárskej mikrobiológie, najmä problematike bakteriálnych črevných nákaz.  Narodil sa a vyrástol v skromných pomeroch horárskej rodiny. Stredoškolské štúdiá dokončil na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši a v roku 1940 získal titul doktora všeobecného lekárstva na Komenského univerzite v Bratislave.  Po krátkom pôsobení na internom oddelení v Ružomberku sa stal asistentom na mikrobiologickom oddelení Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu v Bratislave, kde pracoval pod vedením prof. V. Muchu a MUDr. Blaškoviča. V júli 1942 bol dočasne vyslaný na epidemickú pohotovosť do Prešova, kde dobudoval a osem mesiacov viedol mikrobiologické laboratórium a uskutočnil tu izoláciu prvých kmeňov Shigella shigae ako pôvodcu epidémií s vysokou úmrtnosťou. ďalej